Joensuun Seudun Invalidit ry

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

 

JOHDANTO

Joensuun Seudun Invalidit ry on Joensuun talousalueella toimiva

Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistys on perustettu 9.9.1945,

joten vuosi 2021 on yhdistyksen 76. toimintavuosi.

Yhdistystoimintamme nojaa Invalidiliiton toiminta-ajatukseen, joka

edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten ja toimintakyvyltään

erilaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää

täysipainoista elämää.

Invalidiliiton visiona on Yhdenvertainen ja esteetön Suomi. Liiton

toimintaa ohjaavat arvot: Ihmisarvo, luotettavuus, rohkeus,

avoimuus ja uudistuminen. Näitä mekin noudatamme.

Toiminnan painopisteet ovat:

1. Vaikuttaminen, edunvalvonta ja niihin liittyvä opastus ja

neuvonta

2. Vertaistoiminta

3. Edistää yhteiskunnan yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Yhdistys seuraa yhteiskunnan päätöksentekoa, seuraa Siun

SOTE:n toimintaa, sekä vaikuttaa paikalliseen vammaisia ihmisiä

koskevien asioiden toimeenpanoon, ja kehittää vaikuttamisen

keinoja oikeuksien valvonnassa.

Paikallisiin päättäjiin ja päätöksentekoon vaikuttaminen koetaan

tärkeäksi, sitä jatketaan edellisvuosien tapaan ja kehitetään.

Yhdistys neuvoo ja opastaa jäseniä, järjestää koulutusta sekä

toimii yhteistyössä paikallisten järjestöjen, yhteisöjen ja toiminta-

alueen kuntien kanssa. Neuvontapisteessä annetaan ohjausta ja

neuvontaa sekä avustetaan asiakirjojen laadinnassa. Neuvontaa

annetaan tällä hetkellä puhelimitse ja sähköpostitse. Tarvittaessa

voi sopia tapaamisen toimistolle. Neuvontapistetoimintaa pyritään

kehittämään.

Vertaistoiminta on tärkeä ja osin itsenäinen osa yhdistyksen

toimintaa. Kirjoittajapiiriä ja Iloiset Kultturellit -kerhoa pyritään

jatkamaan. Toiminnassa huomioidaan kaikenikäisten ja eri

elämäntilanteissa olevien jäsenten tarpeet.

Iltaisin tapahtuvaa toimintaa on mahdollisuus järjestää, mikäli

jäsenistöstä löytyy halukkaita vastuuhenkilöitä ohjaamaan ja

järjestelemään. Jäsenet voivat järjestää mieleistään toimintaa,

myös iltaisin.

Erilaiset yhdistyksen omat virkistystapahtumat ja matkat sekä

muiden järjestämiin tapahtumiin osallistuminen ovat yksi osa

yhdistyksen vertaistoimintaa.

Edistää yhteiskunnan yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä

Selkeytetään päättäjille ja muille kansalaisille esteettömyyden eri

muodot mm. fyysiset ja asenteelliset.

Invalidiliiton Itä-Suomen alueen Vaikuttajaryhmä perustettiin Itä-

Suomen alueen suunnittelupäivässä v. 2019 ja ryhmä aloitti

kokoontumisensa netissä v. 2020 alussa. Vaikuttajaryhmälle voi

esittää toivomuksia käsiteltävistä asiakokonaisuuksista.

Yhdistys pyrkii saamaan lisää vapaaehtoisia etenkin toiminnan ja

tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Yhdistyksen jäseneksi

voi liittyä kuka tahansa, joka hyväksyy yhdistyksen toiminta-

ajatuksen.

Nuoria jäseniä kannustetaan osallistumaan kaikkeen yhdistyksen

toimintaan ja tarjotaan heille tekemisen paikkoja. Oman toiminnan

lisäksi Invalidiliiton nettisivuilta saa tietoa nuorisotoiminnasta ja

Nuorisoyhteistyö Seitin toiminnasta. Toimintaa markkinoidaan

yhdistyksen alle 30-vuotiaille jäsenille.

Jäseniä kannustetaan aktiivisuuteen omien asioidensa

hoitamisessa

Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Invalidiliiton ja Itä-

Suomen alueen tapahtumiin ja toimintaan. Näissä tapahtumissa

on mukana sekä tiedonsaanti esimerkiksi Invalidiliiton edustajilta

että eri invalidiyhdistysten jäsenten välinen vertaistuki. Vuodelle

2021 Itä-Suomen alueella on suunnitteilla koulutuksia ja erilaisia

liikunta tapahtumia. Tarkemmat tiedot alueen sivuilta ja

järjestöasiantuntija Mika Saastamoiselta.

Alueella olevaa toimintaa on mm. Savonlinnan yhdistyksen on

suunnittelema Itä-Suomen alueen aluetapahtuma11. - 13.6.2021

Kartanohostel AnnaCatharinaan.

Savonlinnaan. Päiville on suunniteltu myös risteily.

Joensuun Seudun Invalidit ry aikoo järjestää matkan Tampereen

Apuvälinemessuille 29. - 30.10.2021.

Liikunta

Ryhmän toisena lajina jatkuu jokaisella kerralla keilaus, toisena

vaihdellaan esim. bocciaa, latttiacurlingia, sulkapalloa ja pingistä.

Ryhmä on avoin kaikille, osallistuakseen ei tarvitse olla yhdistyksen

jäsen. Kokoontumisista peritään myöhemmin päätettävä

omavastuumaksu jokaiselta kerralta, avustajilta omavastuuta ei

peritä. Matkat ryhmän kokoontumisiin jokainen osallistuja järjestää

ja maksaa itse.

Suunnitelmissa on myös isompi keilailukisa Kuntokeitaalla

kevättalvella 2021. Rahoitus saadaan kisoihin Itä-Suomen alueen

toimintakuluista Invalidiliitolta.

Otetaan selvää mahdollisuudesta käyttää Siilaisen kuntosalia

yhdistyksen jäsenten liikunnan aktivoimiseen. Ajatuksena on, että

kokoonnuttaisiin esim. kerran viikossa tiettynä aikana kuntosalille

treenaamaan.

Osallistutaan muiden järjestämiin liikuntatapahtumiin ryhmässä ja

kannustetaan jäseniä osallistumaan myös itsenäisesti. Toiminnan

suunnittelussa ja ohjauksessa hyödynnetään jäsenten ja mm.

Iloliikuttajien osaamista ja tarvittaessa käytetään ulkopuolisia

ohjaajia. Osallistutaan Paralympiakomitea ry:n järjestämiin

tapahtumiin.

Helmi- ja syyskuu on Paralympiakomitea ry:ssä Kuntokuuksi,

jäseniä kannustetaan täyttämään kuntokortteja näiden aikana.

Tiedotetaan entistä aktiivisemmin myös mahdollisuudesta täyttää

Kuntokortti sähköisesti.

Jäsenpalvelut

Uusille jäsenille lähetetään tervetuliaiskirje, Invalidiliiton

jäsenmerkki ja yhdistyksen säännöt.

Tuetaan mahdollisuuksien mukaan jäsenten osallistumista muiden

toimijoiden järjestämiin tapahtumiin sekä Invalidiliitto ry:n,

Paralympiakomitean järjestämiin koulutuksiin. Tukea saadakseen

jäsenen on tehtävä kirjallinen hakemus yhdistyksen hallitukselle

ennen tapahtumaa tai koulutusta.

Jäsenten vuosipäiviä muistetaan mahdollisuuksien mukaan

korttitervehdyksillä ja tervehdyskäynneillä. IT-Invalidiliitto-lehdessä

tiedot ilmoitetaan vain, jos jäsen sitä erikseen pyytää viimeistään

kahta kuukautta ennen syntymäpäivää.

Invalidiliiton 10-vuotismerkkeihin oikeutetut jäsenet voivat lunastaa

vuosimerkkejä toimistolta. Muut vuosimerkit ovat jäsentemme

saatavilla sääntömääräisissä kokouksissa. Jäsenen tulee ilmoittaa

ennen sääntömääräistä vuosikokousta merkin

saantihalukkuutensa.

Ohjataan jäseniä hakemaan tuetuille lomille Maaseudun

Terveys- ja Lomahuolto ry:n kautta.

Viestintä

Yhdistys pyrkii hyödyntämään aiempia vuosia enemmän sähköisiä

viestintäkanavia. Jäsenille lähetetään kerran vuodessa,

jäsenmaksun mukana, tiedote vuoden tapahtumista.

Päivystysajat sekä muut ajankohtaiset tiedotukset ilmoitetaan

yhdistyksen kotisivuilla, Facebook -ryhmässä, IT-Invalidiliitto

-lehdessä sekä muutamia kertoja vuodessa myös Karjalan Heilin ja

Sanomalehti Karjalaisen järjestöpalstoilla.

Kutsut yhdistyksen kokouksiin julkaistaan Sanomalehti Karjalaisen

järjestöpalstalla, sekä mahdollisuuksien mukaan kaikkien muiden

em. tiedotuskanavien kautta. Yhdistyksen virallinen ilmoituslehti on

Sanomalehti Karjalainen.

Yhdistyksen edustukset

Joensuun kaupungin vammaisneuvostossa, Joensuun alueen

vammaisjärjestöjen ja pitkäaikaissairaiden yhdistysten

neuvottelukunnassa sekä Järjestöasiain Neuvottelukunnassa

JANE:ssa ja JANEKO:ssa.

Kotikartanon yhdistyksen ja Työväensivistysliiton (TSL) jäseninä

sekä Invalidiliiton kautta jäsenyys Opintokeskus SIVIKSESSÄ.

Lisäksi yhdistyksen jäseniä on Iloliikuttajina ja kokemuskouluttajina.

Hallinto

Yhdistyksen jäsenmäärä 21.10.2020 oli 262.

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuun

loppuun mennessä ja sääntömääräinen syyskokous marraskuun

loppuun mennessä.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 4-10

jäsentä. Yleinen kokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten

lukumäärän em. määrien puitteissa.

TALOUDELLINEN TOIMINTA

Varainhankinta

Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista, ja muusta

omaehtoisesta varainhankinnasta. Joensuun kaupungilta haetaan

Sepänsalin tanssien järjestämisvuoroa vuodelle 2021.

Toimistohuoneen vuokrasopimus Vesselissä jatkuu vuoteen 2022.

Sen jälkeen vuokrasopimus jatkuu keskeytyksettä, jos asiasta niin

päätetään.

Avustukset

Joensuun kaupungilta haetaan järjestöavustusta tapahtumien

järjestämiseen. Haetaan Paralympiakomitea ry:n, Invalidiliiton sekä

mahdollisten muiden rahoittajien avustuksia.

Tarkemmat tiedot yhdistyksen taloudellisesta toiminnasta selviävät

erillisestä talousarviosta.

2.11.2020 HALLITUS